Клубфербанд-ИТА ООД е създадена през 1991 г.

На 14.03.2008 г., фирмата беше одитирана от URS - Bulgaria Ltd и получи сертификат за съответствие на международния стандарт за качество ISO 9001:2000. Сертификатът беше издаден от UKAS (Акредитационна служба на Великобритания) за срок от 3 години и беше потвърждаван два пъти - през 2009 и 2010 г.
На 25.02.2011 г., след редовен годишен контролен одит, фирмата беше ресертифицирана спрямо последната версия на стандарта - ISO 9001:2008. На 14.03.2014 г. "КЛУБФЕРБАНД-ИТА" ООД получи сертификат по ISO 9001:2008 със срок на валидност до 13.03.2017 г.
През месец март 2017 г. беше извършена ресертификация на внедрената във фирмата система за управление на качеството (СУК), съгласно стандарт ISO 9001:2015 в съответствие с процедурите на TÜV NORD CERT. Придобитият сертификат по ISO 9001:2015 е със срок на валидност три години.

ISO е международна организация по стандартизация, чиито стандарти са приети от Европейския комитет по стандартизация (CEN). Целта на приемането на международни стандарти, е подобряване на комуникацията и развитието на международното сътрудничество във всички области на икономиката. ISO 9001:2008 е четвъртото издание на стандарта, публикуван за първи път през 1987 г. Той се превърна в световен модел за осигуряване на увереност, че се спазват изискванията към повишаване на качеството във взаимоотношенията доставчик-клиент.
Областта на сертификация на Клубфербанд-ИТА ООД по ISO 9001:2008, включва: продажби и поддръжка на информационни системи, електронно и електрическо оборудване, софтуерни решения и услуги. Управление на проекти за: информационни и комуникационни системи; системи за контрол на достъпа; озвучителни и пожароизвестителни системи; телефонни централи и др.

Сертификатът по ISO 9001:2015, издаден от сертифициращия орган на TÜV NORD CERT GmbH (Акредитационна служба на Германия) удостоверява, че "КЛУБФЕРБАНД-ИТА" ООД прилага система за управление в областта на продажба и поддръжка на IT, електронно и електрическо оборудване, управление на проекти, програмиране и сервиз.

Цели, които си поставя КЛУБФЕРБАНД-ИТА ООД с внедряването на ISO 9001:2015:

 • увеличаване броя на постоянните и дългосрочни клиенти на фирмата;

 • все по-пълно задоволяване на изискванията и нуждите на нашите клиенти;

 • непрекъснато повишаване на качеството на предлаганите продукти и услуги;

 • разработване и внедряване на нови продукти и услуги, които фирмата може да предлага;

 • своевременно предотвратяване на възникването на несъответствия и отстраняване на причините, довели до възникването им;

 • повишаване на ефективността на организацията на работата във фирмата;

 • повишаване на печалбата и разширяване присъствието на фирмата на пазара;

 • постоянно повишаване на квалификацията, знанията и уменията на персонала;

 • подобряване на условията за труд и безопасност на труда;

 • проучване и внедряване на нови методи за следене на информационните и организационни потоци в дейността на фирмата за повишаване на ефективността на дейността на фирмата;

 • въвеждане на нови методи за автоматизиране на управлението на фирмата и разширяване на обхвата на електронната обработка на процесите, свързани с възникването, съхранението, анализа и обработка на информацията в процесите на управление и контрол на дейността на фирмата и нейното ръководство.

Основни принципи за управление на качеството във фирмата са:

 • постоянно пропагандиране сред колектива на изискванията на стандарта ISO 9001:2015 и конкретните особенности на приложението му във внедрената във фирмата система за управление на качеството;

 • активно следене на качеството на предлаганите продукти и услуги;

 • редовно проучване на оценките на клиентите за качеството на предлаганите им продукти и очакванията им;

 • засилено изучаване на развитието на пазара и на конкурентните фирми;

 • задълбочено проучване на нуждите на нашите клиенти и своевременно предлагане на нови и усъвършенствани продукти и услуги;

 • непрекъснато подобряване на отношенията и взаимоизгодното сътрудничество с нашите доставчици и партньори;

 • целенасочено подобряване на организацията, планирането и управлението на работата;

 • постоянно повишаване на мотивацията на персонала за обучение, повишаване на квалификацията и съзнателно участие във внедряването на системата за управление на качеството;

 • проучване на утвърдени полезни практики за повишаване на качеството, с цел адаптирането им към особенностите на фирмата и своевременното им внедряване във всекидневната работа на фирмата;

 • редовно проучване и анализ на причините, довели до възникване на рекламации и несъответствия, свързани с дейностите на фирмата и работата с клиентите, с цел своевременното им отстраняване и предотвратяване на условията за възникването им;

 • периодично анализиране на резултатите от внедряването и прилагането на системата за управление на качеството във всекидневната работа на фирмата, насочено към търсене на нови организационни технологии и практики за повишаване на ефективността на системата за управление на качеството.

горе